Gender – absurdní ideologie

Interview s Mathiasem von Gersdorff
 
Mathias von Gersdorff se narodil v roce 1964 v Santiagu de Chile a studoval
tam národohospodářství stejně jako v Heidelbergu a Bonnu. Pro něj má lidstvo
budoucnost jenom na základě křesťanských hodnot. Proto se staví za ochranu života,
za zdravou výchovu a posilování manželství a rodiny. Ve velmi zajímavém interview
pro „Kirche heute“ shrnul, co ho pohnulo k tomuto boji a jak bychom
my jako křesťané měli reagovat na nejnovější vývoj situace (v Německu je v mnohém
podobná té v Česku).

 

Interview s Mathiasem von Gersdorffem ohledně ideologie gender.

 

Mathias von Gersdorff se narodil v roce 1964 v Santiagu de Chile a studoval tam národohospodářství stejně jako v Heidelbergu a Bonnu. Staví se za ochranu života, za zdravou výchovu a posilování manželství a rodiny. Ve velmi zajímavém interview pro „Kirche heute“ shrnul, co ho pohnulo k tomuto boji a jak bychom měli reagovat na nejnovější vývoj situace (v Německu je v mnohém podobná i situaci v České republice).

 

Kirche heute: Vážený pane Gersdorffe, už po mnoho let se zabýváte společenskopolitickými otázkami. Můžete se našim čtenářům krátce představit a zmínit se krátce o vašem povolání?

 

 

Mathias von Gersdorff: V tomto tematickém komplexu jsem se stal aktivním v roce 1990 po pádu berlínské zdi: Ve sjednocovací smlouvě mezi SRN a NDR se neshodli na zákonodárství ohledně potratů, které mělo platit ve sjednoceném Německu. Nové uspořádání měl později uzavřít Bundestag (sněmovna). Bylo ale poměrně jasné, že potratové lobby se je pokusí přizpůsobit § 218 Sb. zákona NDR, tedy řešení v tříměsíční lhůtě. V západním Německu platilo tenkrát ještě indikační řešení, které alespoň teoreticky chránilo lépe život nenarozených dětí. Tak se rozhořela prudká parlamentní debata na téma potratu, jíž jsem se aktivně zúčastnil v rámci akce SOS životu „Německého sdružení pro křesťanskou kulturu“ (DVCK). Tato iniciativa, která existuje dodnes, organizovala stále akce, aby mobilizovala křesťanskou základnu společnosti a tak ovlivnila zákonodárná opatření ve smyslu ochrany nenarozených.

V roce 1993 pak pomáhala DVCK při akci Děti v nebezpečí, pro kterou dodnes plánuji kampaně, sestavuji a rediguji texty. Tato akce začala převážně jako reakce proti nemorálnosti v televizi. Časem přicházela nová témata, jako třeba protesty proti zavádění registrovaného partnerství červeno-zelenou spolkovou vládou Schrödera a Fischera. V současné době k tomu přistupují protesty proti projektům jako Vzdělávací plán 2015 v Badensko-Württembersku nebo proti všeobecnému zavádění genderu do škol. 

 

Kirche heute: Co pro vás znamená křesťanská víra? Tvoří rozhodující motivaci pro vaši veřejnou angažovanost a vaše publikace?

 

Mathias von Gersdorff: Jsem praktikující katolík a moje víra je rozhodující motivací pro moji veřejnou angažovanost. Na základě své víry jsem přesvědčen, že jenom křesťanské Německo je opravdové Německo. Jenom křesťanská politika může zajistit Německu budoucnost. Použito na oblasti, ke kterým se veřejně vyjadřuji, to znamená: Musíme dohlížet na to, aby děti vyrůstaly ve zdravém ovzduší, osvobozeny od pornografie, rouhání, nepřátelství k náboženství a propagace násilí. Musíme se starat o to, aby děti vyrůstaly ve stabilních a zdravých manželstvích a rodinách. Manželství a rodiny, které se cítí být uznávány a s dostatečným finančním prostorem, aby mohly rozhodovat samy o sobě – tedy bez zasahování státu –, jak si zorganizují svůj rodinný život a výchovu svých dětí. Křesťanská politika také znamená, že děti ve školách se nebudou setkávat s naukami, které ohrožují jejich morální zdraví, jako třeba stud ničící sexuální výchova. Existují ovšem také další témata, ale tato jsou podle mého názoru v současnosti nejdůležitější.

 

Kirche heute: Můžete krátce vysvětlit, co se rozumí pod slovem „gender“ nebo „genderová ideologie“?

 

Mathias von Gersdorff: Gender v podstatě tvrdí, že pohlaví muže a ženy jsou kulturní konstrukce, tedy že jsou vlastně libovolné. Nejradikálnější genderoví ideologové prohlašují, že nejsou žádní muži a ženy, nýbrž množství pohlavních identit (totožností) nebo vůbec nějaké fluidum a každý jednotlivec se vznáší mezi více těmito identitami sem a tam. Každé připoutání k polaritě muže a ženy je prý proto nejenom svévolné, nýbrž despotické a fundamentalistické. Účelem této polarity je prý udržování patriarchální společnosti. Aby se toto překonalo, musí se polarita muž-žena zrušit, popř. „dekonstruovat“ (odbourat) – abychom použili terminologie ideologů genderu. Existují ale také umírněnější zastánci „genderu“. Určitým způsobem je „gender“ lahví vína, na kterou se dá nalepit různá etiketa, podle toho, na jaké publikum se obrací. Ale všechny odstíny genderu mají dva společné jmenovatele: Jsou radikálně rovnostářské v pohledu na pohlaví muže a ženy a chtějí (částečně) smazat pojmy muž a žena. Potud je gender rovnostářská a relativistická ideologie, protože nevěří v jednoznačnost pojmů.

 

Kirche heute: Proč podle vašeho názoru představuje tato cesta osudné poblouznění?

 

Mathias von Gersdorff: Protože úplně odporuje stvořitelskému řádu Božímu. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, a nijak jinak. Tento základní bod naší víry, ale také přirozeného práva, „gender“ zpochybňuje. Gender neuznává přirozenost za definovanou nebo alespoň za poznatelnou. Všechno je prý produktem lidského názoru.

 

Kirche heute: Jaká nebezpečí ukrývá v sobě genderová ideologie zcela konkrétně pro nás?

 

Mathias von Gersdorff: Gender je nerozumná a protipřirozená ideologie. Oč více se promítne do života společnosti, rodin a jednotlivých lidí, o to destruktivněji bude působit. Naše celá kultura je postavena na základu, že lidstvo sestává z mužů a žen. Tuto banální skutečnost gender popírá, což má velké kulturní následky. Protože gender popírá také křesťanský řád stvoření, mělo by proniknutí genderu ohromné následky pro zprostředkování křesťanské víry. Gender vytváří v podstatě druh gnostického světového názoru, v němž už nic není jednoznačně definováno. Všechno je v pohybu, bytí už není jednoznačně určeno. Protože je gender proti rozumu a proti přírodě, může být zaveden a udržován jenom pomocí diktátorských metod. To můžeme zjišťovat už dlouho ve veřejné debatě: Normální diskuse, jak musí probíhat v demokracii, neexistuje. Přívrženci genderu se už od počátku pokoušejí pomlouvat protivníky a umlčovat je a vylučovat z veřejné debaty. Nikde nebyl gender zaveden nebo genderové smýšlení nenabylo převahy na základě parlamentárního rozhodnutí. Také v Německu se tak stalo na základě pokynu Evropské komise. Vlastně nemají jinou možnost. Rozumnými argumenty se gender nedá prosadit. V tom okamžiku, kdy se lidé dozvědí, o co skutečně jde, nastane situace jako před dvěma lety v Bádensku-Württembersku. Lidé budou podepisovat petice, protestovat na ulici, posílat protestní dopisy atd.

 

Kirche heute: Jakou roli hraje v této souvislosti státní sexuální výchova?

 

Mathias von Gersdorff: Současná strategie je taková: začít s genderovou výchovou co nejdříve, tedy dříve, než budou děti ovlivněny rodiči.

 

Kirche heute: Kam se v této oblasti zařazuje homosexuální „manželství“?

 

Mathias von Gersdorff: To, co znamená potrat pro feministická hnutí žen, stejný význam má pro homosexuální hnutí homosexuální „manželství“. Je to politický nástroj, jak dosáhnout společenského a politického uznání. „Sexuální identita a orientace“ byla nutná k tomu, aby se vzápětí „uvedly do salónu“ další orientace. Na facebooku je už možné si vybrat ze seznamu více než 60 „sexuálních identit“. Někteří si myslí, že je daleko více takových „pohlavních identit“. Jiní si dokonce myslí, že není vlastně žádná pohlavní identita, nýbrž nějaké fluidum, tedy něco jako souvislé pokračování pohlavních identit. Podle toho by bylo naše pohlaví v neustálém stavu vznášení se mezi různými realitami.

 

Kirche heute: V čem spočívají plány do budoucna příznivců genderového mainstreamingu?

 

Mathias von Gersdorff: Pohlaví je podstatným znakem naší totožnosti. Jestliže lidé dojdou k přesvědčení, že toto není definováno nebo snad vůbec neexistuje, má to silnou zpětnou vazbu na vlastní sebeurčení. Nakonec vznikne mentalita, která je relativistická, která nevěří v jednoznačně definované pojmy a v jednoznačně určené bytí. Bytí, stvoření, by bylo podle tohoto názoru na věci magmatem, které je stále v pohybu. Přijetí křesťanské víry je pro někoho, kdo má takové chápání světa, nemožné. Taková osoba by si musela nejdříve uvědomit, že musí svoje základní filosofické názory zcela změnit. Je možná zajímavé si v tomto bodě uvědomit, že v Jižní Americe, kde přírodní náboženství mají ještě určitý význam, se gender poměrně rychle spojuje s těmito přírodními náboženstvími a vytváří se panteistický pohled na svět. Podle toho jsou všechny bytosti jedno v jednom jediném bytí (Pan). Zní to sice radikálně, ale byl by to logický důsledek stvoření, v němž individuální bytí není jednoznačně stanoveno. Ohledně totožnosti se dnes mluví o „kutilské biografii“, „patchwork-identitě“, „flexibilním člověku“ atd. Vyskytuje se „postmoderní krize totožnosti“, následkem rozpuštění společenských struktur, které přispívají k tvorbě totožnosti, jako jsou: národnost, rodina, pohlaví atd. Následkem vpádu moderních společností žije dnes člověk bez vztahu k sociálním veličinám a „kutí“, sestavuje si svoji totožnost na základě prvků, které mu dodávají móda, média a populární kultura (pop-music, popové hvězdy, filmové hvězdy, televizní seriály atd.) Tak to vnímají moderní sociologové.

 

Kirche heute: Před nedávnem byl zaveden v Bádensku-Württembersku akční plán „Za přijetí a stejná práva v Bádensku- Württembersku“. Jak se díváte na tento krok?

 

Mathias von Gersdorff: V současné době se genderisté pokoušejí vytvořit fakta. Zavádějí vzdělávací plány do škol, které obsahují genderovou ideologii. Navrhují „akční plány“, aby uvedli gender do společnosti. Jedno je nápadné: Neexistují žádné soukromé iniciativy, které se o to zasazují. Genderová lobby si totiž přivlastnila stát, aby rozšiřoval gender. To došlo mezitím tak daleko, že některá spolková ministerstva vyvěšují prapory s duhou, což jsou prapory genderové lobby, před své domy. Můžeme si jenom představit, jaký by to byl výkřik, kdyby spolkový ministr hospodářství nebo „Svazu daňových poplatníků“ vyvěsili takové prapory. Také státní média se účastní pomlouvačných kampaní proti odpůrcům genderu. V jednom státním vysílání byli dokonce označeni jako „homofobní…“ – následoval velmi sprostý výraz. Příšerné!

 

Kirche heute: Co očekáváte od církve? Co mohou dělat kněží a biskupové? Jaký přínos by mohly vykonat církevní spolky a hnutí?

 

Mathias von Gersdorff: Bohudíky zazněla také v nedávné minulosti velmi dobrá stanoviska ze strany církve. Myslím zvláště na pastýřské listy portugalské, polské, slovenské a španělské biskupské konference, jakož i na pastýřské listy biskupa Vituse Huondera z Churu a biskupů církevního regionu Triveneto. Všechny tyto pastýřské listy varují před genderem, některé líčí dokonce velmi podrobně toto nebezpečí. Shrnuji je v krátkosti ve své knize na toto téma. Bylo by potěšitelné a také je nejvyšší čas, aby němečtí biskupové vydali stanovisko podobného znění. Gender totiž stále více vstupuje do spolků jako je „Svaz německé katolické mládeže“ (BDKJ) nebo „Svaz německých katolických žen“ (KDFB).

 

Kirche heute: Vidíte také známky naděje?

 

Mathias von Gersdorff: Jako katolík mám vždycky naději, protože věřím ve všemohoucnost a milosrdenství Boží. Jestli ale získá genderová ideologie větší sílu a vliv, bude katastrofa neodvratná, podobně jako tomu bylo u jiných nerozumných a nelidských ideologií. Pomysleme jenom na to, co to stálo, aby se lidé osvobodili od komunismu nebo od nacismu.

 

Kirche heute: Existují nějaká přání nebo rada, které byste rád dal na závěr našim čtenářům na cestu?

 

Mathias von Gersdorff: Genderová ideologie může získat vliv jenom tenkrát, když nenarazí na žádný nebo na malý odpor. Je proto důležité účastnit se nějakým způsobem iniciativ, organizovat protesty proti genderu. Už jsem to ukázal na akci Děti v nebezpečí, kterou sám vedu. Existuje ale také akční svaz „Demokracie pro všechny“, který organizoval demonstrace proti genderu ve Stuttgartu – s rostoucím úspěchem, za což vděčíme paní Hedvice von Beverfoerde, mluvčí tohoto svazu.

Každý může najít nějakou pro sebe vhodnou akci, aby se zapojil proti tomuto nebezpečí pro naši zemi, naše rodiny a naši víru. A velmi důležité je nezapomínat a stále důvěřovat v moc Boží. 

 

Kirche heute: Děkujeme vám upřímně za velmi poučný a povzbudivý rozhovor a přejeme vám mnoho síly pro vaše nasazení.

 

 

Zdroj: Světlo č. 43/2015, Matice cyrilometodějská, spolek, Olomouc

Z Kirche heute 8–9/2015